Investeringsprocess

ACQ har en strukturerad process för att identifiera, utvärdera och förvärva ett bolag som ACQ gör bedömningen uppfyller uppställda kriterier i ACQs investeringsstrategi och som har potential att skapa värde för aktieägarna över tid. Investeringsprocessen kan illustreras genom ett antal steg som närmare beskrivs nedan.


ACQ har givit Bures investeringsorganisation i uppdrag att identifiera, utvärdera och genomföra ett förvärv. Uppdraget baseras på ACQs investeringspolicy och investeringsstrategi.


Identifiering  

ACQ kommer arbeta aktivt med att söka upp målbolag som man bedömer skulle passa bra att utveckla i noterad miljö. Vidare förväntar sig ACQ att bolag, dess ledningar och ägare kommer ta kontakt med ACQ eller dess sponsor efter noteringen har genomförts. Bures och ACQs styrelse har breda nätverk av ägare, entreprenörer, ledningspersoner och rådgivare som förväntas bidra i arbetet med att identifiera ett attraktivt målbolag. De transaktionsrelaterade rådgivningstjänster som ACQ uppdragit åt Bure att utföra sker inte på exklusiv basis varför ACQ också kan komma att ingå avtal med andra transaktionsrådgivare gällande identifiering och utvärdering av investeringsobjekt.


Utvärdering 

Efter att ett potentiellt målbolag identifierats kommer Bures investeringsteam att påbörja en utvärderingsprocess.

Utvärderingen kommer bland annat att innefatta fördjupade kontakter med ledningen i målbolaget, relevanta branschexperter, konkurrenter, kunder och underleverantörer samt analyser av såväl målbolagets som konkurrenters finansiella utveckling. Därutöver kommer en utvärdering av ledningen och anställda i nyckelpositioner i målbolaget att genomföras samt en analys av målbolagets möjligheter att inom rimlig tid vara börsfähigt och uppfylla Nasdaq Stockholms noteringskrav. För det fall den nya verksamheten inte bedöms uppfylla Nasdaq Stockholms noteringskrav kan ACQ även överväga en notering på Nasdaq First North Growth Market.


Transaktions- och beslutsprocess 

Efter att den ovan beskrivna utvärderingsprocessen genomförts presenteras det potentiella målbolaget för ACQs styrelse tillsammans med tilltänkt transaktionsstruktur. Om styrelsen bedömer att förvärvet, inklusive transaktionsstrukturen, utgör en attraktiv möjlighet som uppfyller gällande investeringskriterier kommer styrelsen att besluta att transaktionen ska slutförhandlas. 

Efter förhandlingar kommer beslutsförslag att presenteras för styrelsen igen och styrelsen därefter besluta om huruvida avtal om förvärv ska ingås eller inte. Om beslut fattas om att ingå avtal om förvärv ska styrelsen även kalla till en extra bolagsstämma i ACQ för att föreslå att stämman ska godkänna att förvärvet fullföljs och i övrigt förbereda för att kunna fullfölja förvärvet, däribland initiera en granskningsprocess hos Nasdaq Stockholm. Vid styrelsens beslut om att ingå avtal om förvärvet måste en majoritet av styrelsens oberoende ledamöter rösta ja till detta beslut. Vid samma bolagsstämma är även avsikten att valberedningen i ACQ ska lägga fram förslag om förändringar i styrelsen för att tillsätta personer med sådan kompetens och erfarenhet som passar för den verksamhet som avses förvärvas, förutsatt att förvärvet godkänns.


Strukturering av förvärv och finansiering 

Vid genomförandet av ett förvärv har ACQ för avsikt att förvärva 100 procent av målbolaget. ACQ kommer i första hand att använda tillgänglig likviditet i form av kassa för att finansiera förvärvet. Beroende på finansieringsbehovet vid förvärvet kommer styrelsen att utvärdera alternativa finansieringskällor såsom skuldfinansiering och/eller att resa ytterligare eget kapital.

ACQ kommer även ha möjlighet att genomföra ett förvärv där betalning delvis sker med nyemitterade aktier. Detta möjliggör för säljaren eller säljarna att behålla delar av sitt ägande.