Vad vi letar efter

ACQ avser förvärva ett nordiskt, hållbart kvalitetsbolag med ett bolagsvärde mellan 3-7 MDSEK, där det finns goda möjligheter att genom värdeskapande initiativ och långsiktigt engagemang skapa god avkastning till aktieägarna. Fokus kommer ligga på företag inom sektorer och branscher där Bure sedan tidigare har erfarenhet från att skapa aktieägarvärde. Det förvärvade bolaget ska vara redo att verka i noterad miljö.


Investeringskriterier

ACQs övergripande investeringsstrategi bygger på att de bästa förutsättningarna för att skapa aktieägarvärde över tid är att identifiera ett målbolag där det finns möjlighet att genomföra värdeskapande initiativ som resulterar i grundläggande förbättringar och bestående värden. Bolaget kommer därför försöka identifiera bolag som befinner sig i situationer där möjlighet finns att dra nytta av Bures ägarfilosofi och Bures kompetens i att utveckla bolag. Exempel på situationer är bolag som vill accelerera sin tillväxt genom exempelvis geografisk expansion eller produktutveckling eller bolag som är i behov av strategiskt fokus alternativt förändring.

Nedan följer ett antal typiska kriterier och egenskaper för bolag som kommer att utvärderas.

Attraktiv marknad 

ACQ kommer söka efter verksamheter eller bolag som har en ledande marknadsposition i sin bransch och som verkar på stabila och gärna växande marknader. Fokus kommer ligga på att säkerställa att bolaget har förutsättningar för långsiktig tillväxt inom sin kärnverksamhet. 

Hållbarhetsfokus

ACQs avsikt är att det bolag som förvärvas ska ha förutsättningar att bedriva ett hållbarhetsarbete som stärker målbolagets erbjudande. Kriterierna för vad det innebär skiljer sig mycket åt mellan olika bolag och branscher. Det medför att analysen kommer utgå ifrån förutsättningarna i den bransch det tänkta förvärvsobjektet verkar i när en bedömning om nuvarande hållbarhetsarbete och framtida potential utvärderas. Hänsyn kommer bland annat tas till om målbolaget har förutsättningar att leva upp till FN:s principer för hållbart företagande (”United Nations Global Compact”), European Green Deal, EU:s direktiv för hållbar finans och Taxonomiförordningen. 


Långsiktig konkurrensförmåga och affärsmodell 

ACQ anser att det är viktigt att det förvärvade bolaget uppvisar eller bedöms ha förmåga att uppvisa långsiktig lönsam tillväxt baserat på en stark affärsmodell. Vidare bedöms ett starkt kunderbjudande som innebär en långsiktig differentiering och därmed skapar höga inträdesbarriärer för konkurrenter som en väsentlig faktor vid utvärderingen av ett förvärvsobjekt.

Exempel på attraktiva verksamheter är:

  • Produktägandebolag med hög teknikhöjd och stark patentportfölj
  • Bolag med kostnadsfördelar såsom skalfördelar i produktion
  • Bolag med starka immateriella tillgångar såsom varumärke
  • Bolag med starka och långa kundrelationer
  • Bolag med väletablerade processer som resulterar i hög operationell effektivitet

Dessa typer av bolag karaktäriseras normalt också av en attraktiv finansiell profil t.ex. genom höga bruttomarginaler.


Starkt ledningsteam

I samband med utvärderingen av ett målbolag kommer även bolagets ledning att utvärderas utifrån dess ledaregenskaper, operativa förmåga, finansiella kompetens, kunskap om målbolagets marknader och erfarenhet. ACQs intention är att endast investera i bolag som har kreativa och affärsdrivna ledningar med en bevisad förmåga att skapa en sund företagskultur, genomföra strategier, genomdriva planer och som har vilja och kraft att bygga en uthållig, lönsam verksamhet.