Bolagsordning

Bolagsordning för ACQ BureAB, org nr 559278-6668

§ 1 Företagsnamn

Bolaget driver sin rörelse under företagsnamnet ACQ Bure AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska bedriva verksamhet som ett s.k. förvärvsbolag (special purpose acquisition company, SPAC) enligt gällande börsregler för sådana bolag vars aktie är eller avses bli upptagen till handel vid reglerad marknad eller MTF-plattform genom att, under förutsättning av godkännande vid enbolagsstämma, antingen (i), direkt eller indirekt genom helägt dotterbolag förvärva aktier i ett eller flera bolag, eller (ii), genom helägt dotterbolag förvärva en eller flera verksamheter samt äga och förvalta enligt punkt (i)ovan förvärvade aktier eller enligt punkt (ii) ovan etablerade dotterbolag. Bolaget ska därutöver äga bedriva verksamhet som är förenlig med vad som ovan angivits.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst femtio miljoner (50 000 000) kronor och högst tvåhundramiljoner (200 000 000) kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier skall vara lägst tjugo miljoner (20 000 000) och högst åttiomiljoner (80 000 000) aktier.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter utan suppleanter. Ledamöterna väljes årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7 Revisorer

Bolaget skall ha en (1) eller två (2) revisorer med högst två (2) suppleanter, alternativt ett (1) registrerat revisionsbolag.  

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.  

§ 9 Anmälan om, samt rätt till deltagande i bolagsstämma

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla detta tillbolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägarefår medföra ett eller två biträden till bolagsstämman endast om aktieägare påsätt som anges i föregående stycke anmäler antal biträden denne har för avsikt att medföra.

§ 10 Fullmaktsinsamling och poströstning

Styrelsen äger rätt att samla in fullmakter i enlighet med det förfarande som beskrivs i 7 kap. 4 §stycke 2 aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen äger rätt att inför bolagsstämma besluta om att aktieägare skall ha rätt att förhands rösta per post före bolagsstämman. 

§ 11 Årsstämma

Vid årsstämma som skall hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång, skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande vid stämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Val av en eller två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll;
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 5. Godkännande av dagordning;
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
 7. Beslut om
  a)fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
  b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
 1. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer och i förekommande fall revisorssuppleant;
 2. Bestämmande av arvoden till styrelsen och revisor;
 3. Val av styrelseledamöter;
 4. Val av revisor och i förekommande fall revisorssuppleant;
 5. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 12 Räkenskapsår

Kalenderåret skall utgöra bolagets räkenskapsår.

§ 13 Inlösenförbehåll avseende begäran om inlösen från aktieägare

A.             Följande ska gälla avseende inlösen på begäran av aktieägare:

 1. Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan efter anmälan av aktieägare ske genom inlösen av aktier, dock av sammanlagt högst tio (10) procent av det antal aktier bolaget utgivit vid tidpunkten för den bolagsstämma (”Bolagsstämman”) som sammankallas för godkännande av det förvärv eller de förvärv (”Förvärvet”) av verksamhet eller bolag som avses i § 3 ovan. 
 1. Ägare till aktie får under tio (10) vardagar från och med dagen för Bolagsstämman anmäla till styrelsen att den önskar få samtliga (men inte färre än samtliga) sina aktier inlösta. Sådan anmälan ska göras skriftligen på det sätt och med användande av den blankett som bolaget tillhandahåller, varvid ska anges hur många aktier som önskas inlösas. Anmälan är oåterkallelig.
 1. Aktieägare har endast rätt att begära och få inlösen verkställd avseende samtliga sina aktier enligt ovan och därtill endast om följande villkor är uppfyllda:
  a) Aktieägaren har röstat nej till Förvärvet vid Bolagsstämman,
  b) Aktieägaren bekräftar enligt den av bolaget tillhandahållna blanketten för begäran av inlösen att aktieägaren inte ingår i den krets av personer som är förhindrade att begära inlösen enligt vid var tid gällande regelverk för den reglerade marknad eller MTF-plattform som bolagets aktier är upptagna till handel vid.
 1. Sedan styrelsen mottagit anmälningar om inlösen av aktier och fastställt:
  (a) att dessa inkommit i rätt tid,
  (b) att aktieägaren har rätt att begära inlösen enligt denna § 13, punkt 3 ovan, samt
  (c) att inlösen kan ske med hänsyn till
  (i) bolagets senaste fastställda balansräkning, med beaktande av ändringar i det bundna egna kapitalet som har skett efter balansdagen,
  (ii) att det framstår som försvarligt med hänsyn till de krav som uppställs i 17 kap. 3§ aktiebolagslagen, och
  (iii) gränserna för bolagets aktiekapital,

  ska styrelsen besluta om minskningen samt vidta erforderliga åtgärder för att inlösen verkställs inom 30 kalenderdagar efter Bolags­stämman. För det fall sådan dag för verkställande ej är bankdag ska verkställande ske närmast föregående bankdag. För det fall någon av omständigheterna enligt denna § 13,punkt 4, underpunkt (c) ovan motiverar inlösen av ett lägre antal aktier än vad det inkommit anmälningar för ska styrelsen besluta att inlösa det högsta antal aktier som kan ske. Styrelsen ska i dessa fall besluta att inlösa eventuella återstående aktier som anmälts för inlösen så snart det kan ske med hänsyn tillomständigheterna enligt denna § 13, punkt 4, underpunkt (c) ovan.
 1. För det fall fler aktier anmäls för inlösen än vad som kan inlösas enligt denna § 13, punkt 4, underpunkt (c) ovan, eller om antalet aktier som det begärts inlösen av överstiger den gräns som anges i denna § 13, punkt 1 ovan, ska fördelning av vilka aktier som löses in ske i förhållande till det antal aktier som varje ägare anmält för inlösen vid anmälningsperiodens utgång. Till den del fördelningen enligt ovan inte går jämnt ut ska ytterligare fördelning ske genom lottning.
 1. När minskningsbeslutet fattas ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga under förutsättning att det är nödvändigt för att tillstånd till minskningen av aktiekapitalet inte ska krävas.
 1. Lösenbeloppet avseende respektive inlöst aktie ska motsvara introduktionspriset för bolagets aktie när aktien först upptogs till handel vid reglerad marknad eller MTF-plattform, minskat med den andel av förekommande skatter och bolagets kostnader för verksamheten för perioden från bildandet av bolaget till och med Bolagsstämman som respektive inlöst aktie representerar av bolagets aktiekapital.


Utbetalning av inlösenbelopp ska ske senast 30 kalenderdagar efter registrering av inlösen. Ingen ränta ska utgå på inlösenbelopp.   

§ 14 Likvidation

Om kallelse till Bolagsstämma för godkännande av Förvärvet inte har utfärdats inom36 månader från första dagen för handel med bolagets aktier på reglerad marknad eller MTF-plattform, ska bolaget träda i likvidation och dess medel utskiftas till aktieägarna enligt aktiebolagslagens regler om likvidation.

§ 15 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. nämnda lag eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket punkterna 6-8 nämnda lagskall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 §aktiebolagslagen (2005:551).


__________________

 

Denna bolagsordning har antagits vid extra bolagsstämma den 20 april 2022