Bolagsstämma

Aktieägarnas rätt att besluta i ACQs angelägenheter utövas vid bolagsstämman, som är bolagets högsta beslutande organ. Årsstämman ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång och äger rum i Stockholm.

Årsstämma 2022

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman kan skicka begäran skriftligen med e-post på adressen info@acq.se eller med vanlig post på adressen: ACQ Bure AB, Att: Styrelsen, Nybrogatan 6, 114 34 Stockholm. Begäran måste ha inkommit senast sju veckor före stämman för att kunna tas in i kallelsen och därmed på årsstämmans dagordning.