Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen i ACQ Bure utgår från svensk lagstiftning, främst den svenska Aktiebolagslagen samt Regelverk för emittenter utfärdat av Nasdaq Stockholm.

ACQ tillämpar reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning (“Koden”). Avvikelser mot Kodens regler beskrivs och motiveras i Bolagsstyrningsrapporten.