Bolagsstyrningsrapport

Enligt koden för bolagsstyrning skall en bolagsstyrningsrapport finnas tillgänglig på hemsidan. Rapporten ska ange att koden tillämpas av bolaget samt hur bolaget tillämpat koden under det senaste räkenskapsåret.

Styrelsen skall dessutom rapportera hur den interna kontrollen till den del det avser den finansiella rapporteringen är organiserad och hur väl den fungerat under det senaste räkenskapsåret.

ACQ Bure AB bildades i oktober 2020. Bolagets första bolagsstyrningsrapport kommer publicerades i samband med publicering av årsredovisningen för räkenskapsåret 2021.


Svenska:

Bolagsstyrningsrapport 2021

English:

Corporate Governance Report 2021