Intressekonflikter

Intressekonflikter kan uppstå mellan Bure och ACQ och behöver hanteras mot bakgrund av att Bure är största aktieägare i ACQ och har likartad verksamhet som ACQ. Dessutom har VD Henrik Blomquist, ekonomichef Max Jonson, styrelseordförande Patrik Tigerschiöld och styrelseledamot Sarah McPhee motsvarande positioner i Bure som de har i ACQ. Patrik Tigerschiöld är dessutom större aktieägare i Bure, och flera andra styrelseledamöter och medlemmar av ledningen innehar aktier i Bure. Flera väsentliga tjänster köps därutöver in från Bure.

Bolaget har vidtagit ett flertal olika åtgärder för att hantera och begränsa de intressekonflikter som kan uppstå med anledning av de relationer som finns mellan Bure och Bolaget. Dessa åtgärder innefattar bland annat hur styrelsesammansättningen utformats, att Bolaget säkerställt att tydliga avtal finns på plats för de tjänster som Bure utför åt ACQ samt upprättande av policies och instruktioner som adresserar dessa frågor.

Potentiella intressekonflikter motverkas även av att Bure och ACQ inte kommer verka i samma segment vad avser storleken på förvärv, utan i normalfallet gör Bure nya investeringar om maximalt 1,5 MDSEK i ett enskilt bolag. Bolagen kommer därför inte konkurrera om samma förvärvsobjekt utan istället utgör ACQ en möjlighet för Bure att kunna investera i attraktiva och intressanta objekt som inte är möjligt för Bure på egen hand. Bure har även genom sitt stora aktieägande i ACQ ett intresse i ACQ som är i linje med övriga aktieägares.  

Oberoende i styrelsen

Majoriteten av styrelseledamöterna i ACQ är oberoende från bolagsledningen och större aktieägare, och därmed oberoende från Bure. I händelse av intressekonflikt i frågor som rör Bure, har styrelsen utsett Caroline af Ugglas som vice ordförande att fungera som styrelseordförande i sådana frågor. Innan ett förslag om förvärv läggs fram för bolagsstämman måste en majoritet av dessa oberoende styrelseledamöter godkänna förvärvet vilket medför att en bedömning som är oberoende i förhållande till Bures investeringsteam kommer att göras innan något förvärv presenteras för aktieägarna. Vidare tecknas firman endast tillsammans med en oberoende styrelseledamot vilket begränsar riskerna för jäv och intressekonflikter i förhållande till Bure.

Instruktioner och policies

Styrelsen i ACQ har antagit en förvärvspolicy som bland annat ställer upp vissa investeringskriterier, hur en investeringsprocess ska gå till, risknivåer m.m. och därmed begränsar handlingsutrymmet för ledningen. Vidare har styrelsen antagit en policy för närståendetransaktioner, en arbetsordning för styrelsen och en VD-instruktion som båda innehåller bestämmelser om jäv och intressekonflikter samt en särskild beslutsordning för styrelsen vad avser frågor med avseende på Bure. VD ska kvartalsvis rapportera om transaktioner med Bure och i övrigt kring samarbetsrelationen med Bure och styrelsen ska kvartalsvis behandla relationen med Bure vid styrelsens sammanträden. Samtliga avtal som Bolaget ingår med Bure ska godkännas av styrelsen. I händelse av en intressekonflikt som rör Bure ska en vice ordförande, oberoende av Bure, fungera som styrelseordförande i saken. Alla transaktioner med Bure kommer även att redovisas i Bolagets kvartalsrapporter.