Utskott

Revisionsutskottets och ersättningsutskottets uppgifter

Styrelsen har beslutat att styrelsen ska fullgöra både revisionsutskottets och ersättningsutskottets uppgifter då det bedömts mest ändamålsenligt för närvarande. Revisionsutskottets och ersättningsutskottets arbetsuppgifter anges i instruktioner som årligen fastställs av styrelsen. Revisionsutskottets arbete innefattar bland annat att övervaka Bolagets finansiella rapportering och effektiviteten i Bolagets interna kontroll och riskhantering. Revisionsutskottet ska också hålla sig underrättat om revisionen av årsredovisningen, samt granska och övervaka revisorernas självständighet och opartiskhet och särskilt följa upp om revisorn tillhandahåller Bolaget andra tjänster än revisionstjänster. Ersättningsutskottets arbetsuppgifter innefattar bland annat att föreslå riktlinjer för ersättning till VD och andra befattningshavare i Bolagets ledning, föreslå en rapport över utbetald och innestående ersättning som omfattas av riktlinjerna och följa och utvärdera tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget.