Valberedning

Senast vid utgången av tredje kvartalet varje år skall bolagets tre största aktieägare eller ägargrupper erbjudas att vardera utse en ledamot att ingå i valberedningen. Styrelsens ordförande ingår i valberedningen.

Valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart den utsetts.
Valberedningens mandat löper till dess att ny valberedning utsetts.

Sammansättningen av valberedningen inför ACQ Bures årsstämma 2022 förväntas offentliggöras under september 2021.

Styrelsens ordförande, Patrik Tigerschiöld, är sammankallande till valberedningens första möte och ingår i valberedningen som ledamot.

Valberedningen skall bereda och till årsstämman lämna förslag till:

  • Val av ordförande på stämman
  • Val av och arvode till styrelsens ordförande respektive ledamöter i bolagets styrelse samt, i förekommande fall, annan särskild kommitté eller
    utskott som årsstämman kan besluta om att tillsätta
  • Val av och arvode till revisor och, i förekommande fall,  revisorssuppleant

Principer för tillsättande av valberedning