Valberedning

Senast vid utgången av tredje kvartalet varje år skall bolagets tre största aktieägare eller ägargrupper erbjudas att vardera utse en ledamot att ingå i valberedningen. Styrelsens ordförande ingår i valberedningen.

Valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart den utsetts.
Valberedningens mandat löper till dess att ny valberedning utsetts.

Valberedningen har följande sammansättning:

Carsten Browall, utsedd av Bure Equity AB.
Thomas Ehlin, utsedd av Fjärde AP-fonden.
Tomas Risbecker, utsedd av AMF och AMF Fonder.
Patrik Tigerschiöld, styrelseordförande i ACQ Bure.

Styrelsens ordförande, Patrik Tigerschiöld, är sammankallande till valberedningens första möte och ingår i valberedningen som ledamot.

Valberedningen skall bereda och till årsstämman lämna förslag till:

  • Val av ordförande på stämman
  • Val av och arvode till styrelsens ordförande respektive ledamöter i bolagets styrelse samt, i förekommande fall, annan särskild kommitté eller
    utskott som årsstämman kan besluta om att tillsätta
  • Val av och arvode till revisor och, i förekommande fall,  revisorssuppleant

Principer för tillsättande av valberedning