FÖRDELAR FÖR MÅLBOLAG

Strategiskt partnerskap

Genom ACQ får målbolag en ny långsiktig huvudägare med lång erfarenhet från värdeskapande bolagsutveckling i samförstånd med övriga ägare. ACQ ger även bolag en möjlighet att ta in kapital vilket kan nyttjas för att exempelvis accelerera tillväxten eller bredda produkterbjudandet.

Transaktionssäkerhet

En försäljning till ACQ innebär en enklare och mer transparent process jämfört med en traditionell börsnotering. Vidare erbjuder ACQ tidigare ägare en möjlighet att avyttra merparten av sitt innehav vilket vanligtvis inte är möjligt i en traditionell IPO.

Tillgång till fördelar som noterat bolag

ACQ erbjuder tillväxtbolag åtkomst till de svenska och internationella kapitalmarknaderna vilket ytterligare kan främja fortsatt tillväxt, öka medvetenheten om bolaget och stärka dess varumärke.

FÖRDELAR FÖR INVESTERARE

Investera tillsammans med Bure

ACQ erbjuder en möjlighet för investerare att tillsammans med Bures erfarna investeringsorganisation förvärva ett onoterat bolag och äga det i en noterad miljö.

Gemensamma intressen

Bure investerar på samma villkor som övriga investerare men erhåller en sponsoroption som är kopplad till värdeskapandet för samtliga ägare.

Transparent struktur & trygghet

Investering i ett onoterat bolag i en transparent noterad miljö. Aktieägare erhåller en form av minoritetsskydd genom möjlighet att begära inlösen av sina aktier om man röstar nej till förvärvet på bolagstämman.

FÖRDELAR FÖR SPONSORN

Nytt portföljbolag

ACQ skapar förutsättningar för Bure att identifiera ett nytt viktigt och långsiktigt innehav.

Verksamhetsutveckling

ACQ är ett naturligt steg i vidareutvecklingen av Bure och dess investeringsverksamhet. Möjlighet för Bure att dra nytta av sitt befintliga nätverk och sin erfarna investeringsorganisation.

Avkastningspotential

Innehavet i ACQ och tillhörande sponsoroptioner skapar förutsättningar att generera avkastning för Bures aktieägare.